พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

Languageไทย
from การประพันธ์
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
Development
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓๒ (มกราคม ๒๕๕๕) ฉบับปรับขยาย (การพิมพ์ครั้งแรก ของฉบับข้อมูลคอมพิวเตอร์) ประดิษฐาน ๒๖ ศตวรรษกาล ๒๕๕๕ ซึ่งจัดปรับเพิ่มเติม [๓๐] + ๑,๑๓๖ + [๕๔] + ดัชนี ๑๔๐ = ๑,๓๖๐ หน้า
First publishing:January 2555
Latest publishing onPublishing no. 50 November 2558
ISBN978-616-7585-10-9
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.