พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรมนั้น สรุปได้ ๒ อย่าง คือ

๑. แสดงหลักความจริงสายกลาง ที่เรียกว่า “มัชเฌนธรรม” หรือเรียกเต็มว่า “มัชเฌนธรรมเทศนา” ว่าด้วยความจริงตามแนวของเหตุผลบริสุทธิ์ตามกระบวนการของธรรมชาติ นำมาแสดงเพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติในชีวิตจริงเท่านั้น ไม่ส่งเสริมความพยายามที่จะเข้าถึงสัจธรรมด้วยวิธีถกเถียงสร้างทฤษฎีต่างๆ ขึ้นแล้วยึดมั่นปกป้องทฤษฎีนั้นๆ ด้วยการเก็งความจริงทางปรัชญา

๒. แสดงข้อปฏิบัติสายกลาง ที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา อันเป็นหลักการครองชีวิตของผู้ฝึกอบรมตน ผู้รู้เท่าทันชีวิต ไม่หลงงมงาย มุ่งผลสำเร็จคือ ความสุข สะอาด สว่าง สงบ เป็นอิสระ ที่สามารถมองเห็นได้ในชีวิตนี้ ในทางปฏิบัติ ความเป็นสายกลางนี้เป็นไปโดยสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆ เช่น สภาพชีวิตของบรรพชิต หรือคฤหัสถ์ เป็นต้น

หมายเหตุ ::
หนังสือเล่มนี้มีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อมูลใหม่ ตามโอกาส ผู้อ่าน ผู้ศึกษา พึงติดตามดูข้อมูลล่าสุดในเว็บไซต์วัดญาณเวศกวัน หรือ คลิก เพื่ออ่านหนังสือ "พุทธธรรมออนไลน์" พร้อมระบบเชื่อมโยงพระไตรปิฎกและพจนานุกรม

LanguageThai
Sourcefrom การประพันธ์
Edited from พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
Development
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓๒ (มกราคม ๒๕๕๕) ฉบับปรับขยาย (การพิมพ์ครั้งแรก ของฉบับข้อมูลคอมพิวเตอร์) ประดิษฐาน ๒๖ ศตวรรษกาล ๒๕๕๕ ซึ่งจัดปรับเพิ่มเติม [๓๐] + ๑,๑๓๖ + [๕๔] + ดัชนี ๑๔๐ = ๑,๓๖๐ หน้า
First publishingJanuary 2555
Latest publishing onPublishing no. 44 August 2565
ISBN978-616-7585-10-9
Dewey no.BQ4190

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 6 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.