พุทธธรรม ภาพรวม

ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา

หลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ หรือธรรมเป็นกลาง

ภาพรวมมัชเฌนธรรมเทศนา

 • ปฏิจจสมุปบาท: กฎธรรมชาติสากลแห่งปัจจยาการ
 • ทำความเข้าใจถ้อยคำ เช่นว่า “ธรรม” ว่า “สภาวะ”
 • กฎธรรมชาติชุดที่ ๒ มองได้ด้วยกฎที่ ๑
 • จากวิถีของปัญหา สู่วิถีของปัญญา
 • บนฐานของมัชเฌนธรรมเทศนา เข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทา
 • สภาวธรรม และกฎธรรมชาติ ในมัชเฌนธรรมเทศนา
 •  

ภาค ๒ มัชฌิมาปฏิปทา

ข้อปฏิบัติที่เป็นกลางตามกฎธรรมชาติ หรือทางสายกลาง

ภาพรวมมัชฌิมาปฏิปทา

 • บนฐานแห่งมัชเฌนเทศนา วางปฏิบัติการที่เป็นมัชฌิมา
 • จากความจริงของธรรมชาติ สู่ปฏิบัติการที่ได้ผลจริงของมนุษย์
 • - จากปัจจยาการของธรรมชาติ สู่อริยสัจสำหรับมนุษย์
 • - ทำหน้าที่ต่ออริยสัจแต่ละข้อ ให้ถูกต้อง
 • - คำว่า “อริยสัจ” มีแง่ความหมายที่ควรรู้เข้าใจไว้บ้าง
 • ระบบของมัชฌิมาปฏิปทา
 • - อริยสัจ ๔ ออกแสดงทางมรรคาชีวิต ที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทา
 • - กระบวนการดำเนินชีวิตที่ดี เริ่มด้วยมีปัญญานำหน้ากระบวน
 • พัฒนามรรคาชีวิต ด้วยการศึกษาที่สอดคล้อง
 • - เอาการฝึกจากข้างนอกเข้าไปขับเคลื่อนกระบวนชีวิตข้างใน
 • - เมื่อจบการศึกษา คนก็พัฒนาเป็น “ภาวิต
 • - มรรคาแห่งความสุข: ด้วยความสุข สู้ความเกษม

LanguageThai
Part of the Bookพุทธธรรม ฉบับเดิม
First publishing12 August 2562
Latest publishing onPublishing no. 2 February 2563
ISBNISBN 974-497-408-7
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.