พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ

Languageไทย
Abstract
ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรมนั้น สรุปได้ ๒ อย่าง คือ
  • ๑. แสดงหลักความจริงสายกลาง ที่เรียกว่า "มัชฌเนธรรม" ...ว่าด้วยความจริงตามแนวของเหตุผลบริสุทธิ์ ตามกระบวนการของธรรมชาติ...
  • ๒. แสดงข้อปฏิบัติสายกลาง ที่เรียกว่า "มัชฌิมาปฏิปทา" อันเป็นหลักการครองชีวิตของผู้ฝึกอบรมตน ผู้รู้เท่าทันชีวิตไม่หลงงมงาย
from การประพันธ์
Change toพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย
Development
  • "พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ" ได้จัดพิมพ์ไปแล้วกว่า ๒๐ ครั้ง ทั้งภาษาไทย และได้แปลเป็นภาษาต่างประเทศอีกหลายภาษา
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๒๕) จัดพิมพ์โดย คณะระดมธรรม และธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ (๒๕๒๙) ได้แทรกเพิ่ม และยายเนื้อหาในบทต่างๆ และที่เพิ่มเป็นพิเศษคือ บทที่ ๓ ว่าด้วยไตรลักษณ์
First publishing: 2525
Latest publishing onPublishing no. 31 November 2553
ISBN974-575-013-1, 974-7891-61-1, 974-639-294-8
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.