บทนำสู่ พุทธธรรม ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ (Prelude to Buddhadhamma Noble Life - Healthy Society - Delightful Nature) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

ภูมิสถานถิ่นนี้ เป็นที่รมณีย์หนอ มีไพรสณฑ์ ร่มรื่น น่าชื่นบาน ทั้งมีแม่น้ำไหลผ่าน น้ำใสเย็นชื่นใจ ชายฝั่งท่าน้ำก็ราบเรียบ ทั้งโคจรคามก็มีอยู่โดยรอบเป็นสถานที่เหมาะจริงหนอที่จะบำเพ็ญเพียร สำหรับกุลบุตรผู้ต้องการทำความเพียร

ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแล ได้นั่งลงแล้ว ณ ที่นั้น โดยตกลงใจว่า 'ที่นี่ละ เหมาะที่จะบำเพ็ญเพียร'

This is a truly delightful place, with sheltered, pleasant groves and a clear-flowing river with smooth banks, and nearby a village for alms resort. This will surely serve for the striving of a clansman intent on stiving.

Indeed, Monks, I sat down there determining: 'This place is suitable for striving.'

First publishingNovember 2561
Latest publishing onPublishing no. 1 November 2561
ISBNNo related data
Dewey no.No related data

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.