บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ (เล่มเล็ก)

Development
  • พิมพ์ครั้งแรกเริ่ม - เมษายน ๒๕๕๙ พิมพ์ฉบับขนาดใหญ่ (A4 21.0x29.7) เริ่มต้นนับสถิติการพิมพ์ฉบับขนาดใหญ่
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑ - วันวิสาขบูชา, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พิมพ์ฉบับขนาดเล็ก (A5 14.8x21.0) เริ่มต้นนับสถิติการพิมพ์ฉบับขนาดเล็ก ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้จัดตั้งบท ตั้งหัวข้อ เรียงลำดับบทตอนใหม่ และปรับความบางแห่งให้อ่านง่ายขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มเติมสาระบางอย่างให้คลุมความสำคัญมากขึ้น
First publishing20 May 2559
Latest publishing onPublishing no. 6 9 April 2560
ISBN978-616-7585-17-8
Dewey no.No related data

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.