บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ (เล่มเล็ก)

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์ เมื่อ เมษายน ๒๕๕๙
เป็นเล่มเดียวกับ บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ (เล่มใหญ่)
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรกเริ่ม - เมษายน ๒๕๕๙ พิมพ์ฉบับขนาดใหญ่ (A4 21.0x29.7) เริ่มต้นนับสถิติการพิมพ์ฉบับขนาดใหญ่
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑ - วันวิสาขบูชา, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พิมพ์ฉบับขนาดเล็ก (A5 14.8x21.0) เริ่มต้นนับสถิติการพิมพ์ฉบับขนาดเล็ก ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้จัดตั้งบท ตั้งหัวข้อ เรียงลำดับบทตอนใหม่ และปรับความบางแห่งให้อ่านง่ายขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มเติมสาระบางอย่างให้คลุมความสำคัญมากขึ้น
พิมพ์ครั้งแรก๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ ๙ เมษายน ๒๕๖๐
ISBN978-616-7585-17-8
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง