ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๙ ชุด ธรรมะกับการศึกษา

กุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล

ความยาว ๐:๔๘:๑๘ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะกับการศึกษา
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนฟื้นวินัยชาวพุทธขึ้นมา ให้เป็นวิถีของสังคมไทย
เรื่องที่ต่อเนื่องเดินหน้าไปเป็นพุทธอย่าหยุดแค่เป็นพรหม
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง