ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๔ ชุด ธรรมะกับการศึกษา

โรงเรียนต้องช่วยสังคมไทย อนุรักษ์ความเจริญทางจิตใจและก้าวไปในปัญญา

ความยาว ๐:๔๖:๔๑ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะกับการศึกษา
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ดร. สิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการและคณะทำงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนสู่ชีวิตแห่งการศึกษาและสร้างสรรค์ บนฐานของอายตนะ ๖
เรื่องที่ต่อเนื่องฝึกคนเริ่มต้นที่ไหน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง