ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๓ ชุด ธรรมะกับการศึกษา

สู่ชีวิตแห่งการศึกษาและสร้างสรรค์ บนฐานของอายตนะ ๖

ความยาว ๑:๐๗:๔๗ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะกับการศึกษา
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อน๒ ทางแยกแห่งชีวิต ที่เริ่มจากอายตนะ (๑.สายความรู้สึก ๒.สายความรู้)
เรื่องที่ต่อเนื่องโรงเรียนต้องช่วยสังคมไทย อนุรักษ์ความเจริญทางจิตใจและก้าวไปในปัญญา
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง