ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๒ ชุด ธรรมะกับการศึกษา

การศึกษาแนวพุทธ

ความยาว ๑:๓๒:๔๔ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะกับการศึกษา
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนการศึกษากับเศรษฐกิจฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน
เรื่องที่ต่อเนื่องเด็กยุคนี้โชคดี แต่จะจมอยู่กับที่หรือก้าวหน้าไป
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง