ค่านิยมแบบพุทธ

Somdet Phra Buddhaghosacariya (P. A. Payutto)

พระธรรมเทศนา สมชีวีกถา

พระธรรมเทศนา แสดงในงานมงคลสมรสของนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กับนางสาวประคองกูล อิศรางกูร ณ อยุธยา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๔

พระธรรมเทศนา สมชีวีกถา (แต่งงาน) รวมเล่มอยู่ในเรื่อง "คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ"

The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.