งานเพื่อความสุขและแก่นสารของชีวิต

Languageไทย
Abstract
...ถ้ามองเสียใหม่ว่า จะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรามีความสุขให้มากที่สุด ในเมื่องานเป็นชีวิตส่วนใหญ่ของเรา เราก็ต้องหาทางทำให้งานเป็นตัวที่ทำให้เกิดความสุข แล้วเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตก็จะมีความสุข และยิ่งกว่านั้น ก็คือว่า นอกจากตอนที่ทำงานจะมีความสุขไปด้วยแล้ว ยังได้รับผลตอบแทนจากการทำงาน แล้วก็ไปมีความสุขอีก เป็นความสุขซ้อนอีกชั้นหนึ่ง ก็เลยสุขไปหมด สุขสองชั้น สุขตลอดเวลา...
รวมเล่มมาจาก - งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
- ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๓๖) เป็นการนำรวมหนังสือเรื่อง "งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข" และ เรื่อง "ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม" จัดพิมพ์โดย พระมหาสมชาย ชยาภิวฑฺฒโน อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดในวัง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อแจกเป็นธรรมทานงานพระราชทานเพลิงศพ พระอุปัชฌาย์ พระเทพกิตติเมธี (เสรี ธมฺทเวที) อดีตเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ โดยใช้ชื่อเดิมของทั้งสองเล่ม
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๓๖) จัดพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทานวาระที่ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปิฎก โดยตั้งชื่อใหม่ว่า "งานเพื่อความสุขและแก่นสารของชีวิต"
First publishing:December 2536
Latest publishing onPublishing no. 14 2551
ISBN974-93715-9-3
Dewey no.BQ4570.L5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.