งานเพื่อความสุขและแก่นสารของชีวิต

...ถ้ามองเสียใหม่ว่า จะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรามีความสุขให้มากที่สุด ในเมื่องานเป็นชีวิตส่วนใหญ่ของเรา เราก็ต้องหาทางทำให้งานเป็นตัวที่ทำให้เกิดความสุข แล้วเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตก็จะมีความสุข และยิ่งกว่านั้น ก็คือว่า นอกจากตอนที่ทำงานจะมีความสุขไปด้วยแล้ว ยังได้รับผลตอบแทนจากการทำงาน แล้วก็ไปมีความสุขอีก เป็นความสุขซ้อนอีกชั้นหนึ่ง ก็เลยสุขไปหมด สุขสองชั้น สุขตลอดเวลา...

ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๓๖) เป็นการนำรวมหนังสือเรื่อง "งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข" และ เรื่อง "ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม" จัดพิมพ์โดย พระมหาสมชาย ชยาภิวฑฺฒโน อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดในวัง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อแจกเป็นธรรมทานงานพระราชทานเพลิงศพ พระอุปัชฌาย์ พระเทพกิตติเมธี (เสรี ธมฺทเวที) อดีตเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ โดยใช้ชื่อเดิมของทั้งสองเล่ม
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๓๖) จัดพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทานวาระที่ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปิฎก โดยตั้งชื่อใหม่ว่า "งานเพื่อความสุขและแก่นสารของชีวิต"
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๓๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๓ ๒๕๕๑
ISBN974-93715-9-3
เลขหมู่BQ4570.L5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง