ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม

..."เป็นอันว่า ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม และลึกลงไปอีก ชีวิตนี้ก็เป็นงาน งานนี้ก็เป็นธรรม และชีวิตก็เป็นธรรมเองด้วย จนกระทั่งในที่สุดชีวิตนี้ก็มาถึงขั้นสุดท้าย คือชีวิตที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน แต่ก็เป็นอิสระอยู่พ้นเหนือแม้แต่งาน ก็เป็นอันว่าถึงความจบสิ้นสมบูรณ์ ถ้าถึงขั้นนี้ก็เรียกว่าเป็นประโยชน์สูงสุดในประโยชน์สามขั้น ที่เราจะต้ัองทำให้ได้ พระพุทธศาสนาบอกไว้ว่า คนเราเกิดมาควรเข้าถึงประโยชน์ให้ครบสามขั้น และประโยชน์ทั้งสามขั้นนี้แหละคือเครื่องมือ หรือเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลของตนเองในการดำเนินชีวิต ถ้าเราดำเนินชีวิตของเราำไปแล้วคอยเอาหลักประโยชน์ หรือจุดหมายสามขั้นนี้มาวัดตัวเองอยู่เสมอ เราก็จะเห็นการพัฒนาของตัวเราเอง ไม่ว่าเราจะมองชีวิตเป็นการพัฒนาตนเอง หรือเป็นการสร้างสมความดีก็ตาม หลักประโยชน์สามขั้นนี้สามารถนำไปใช้ได้เสมอไป ใช้ได้จนถึงขั้นสมบูรณ์เป็นอิสระ จบการพัฒนา อยู่พ้นเหนือการที่จะเป็นทุกข์ แม้แต่เพราะความดี"...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี อดีตผู้อำนวยการ และหมอสาคร ธนมิตต์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัย มหิดล เมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๒
อยู่ในหนังสือชื่อ-
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๕๓๓) ได้แทรกเสริมเพิ่มเติมความเล็กน้อย ในหัวข้อสุดท้าย เพื่อให้หนังสือมีเนื้อหาสมบูรณ์ และเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้ชัดเจน และเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๓๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓๑ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ISBN974-586-735-7
เลขหมู่BQ4570.L5
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง