จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร?

... คนที่พัฒนาดีแล้วจะมีคุณสมบัติที่สำคัญคือ พึ่งตนเองได้โดยมีอิสรภาพ แต่คุณสมบัตินี้จะเกิดขึันก็ต่อเมื่อเขารู้จักใช้ปัจจัยภายใน เพราะถ้าเขายังต้องอาศัยปัจจัยภายนอก ก็คือ การที่จะต้องพึ่งพา ยังไม่มีอิสรภาพ จึงยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ดังนั้น จุดเน้นจึงอยู่ที่ปัจจัยภายใน แต่เรานำเอาปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวสื่อในเบื้องต้นเพื่อช่วยชักนำให้คนสามารถใช้โยนิโสมนสิการ จนมีปัจจัยภายในของตัวเขาเอง เมื่อเรารู้หลักนี้แล้ว เราก็นำเอากัลยาณมิตรมาช่วยสร้างโยนิโสมนสิการให้คน นั่นคือ เป็นการอาศัยปรโตโฆสะ โดยเฉพาะกัลยาณมิตรเป็นตัวนำให้เข้าถึงโยนิโสมนสิการ ...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมเทศนา for รองศาสตราจารย์ ดร. ผจงจิต อินทสุวรรณ ผู้อำนวยการ และอาจารย์ จากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ at สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา on/in 23 April 2536
Part of the Book-
Development
  • เดิมชื่อว่า "พุทธศาสนากับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์" (ตามคำอาราธนา)
  • ในการเผยแพร่ทั่วไป ใช้ชื่อว่า "จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร?"  ส่วนในงานทางวิชาการ ใช้ชื่อว่า "พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์"
First publishingNovember 2536
Latest publishing onPublishing no. 17 January 2567
ISBN974-7736-63-2
Dewey no.BQ4570.H8
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.