จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร?

... คนที่พัฒนาดีแล้วจะมีคุณสมบัติที่สำคัญคือ พึ่งตนเองได้โดยมีอิสรภาพ แต่คุณสมบัตินี้จะเกิดขึันก็ต่อเมื่อเขารู้จักใช้ปัจจัยภายใน เพราะถ้าเขายังต้องอาศัยปัจจัยภายนอก ก็คือ การที่จะต้องพึ่งพา ยังไม่มีอิสรภาพ จึงยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ดังนั้น จุดเน้นจึงอยู่ที่ปัจจัยภายใน แต่เรานำเอาปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวสื่อในเบื้องต้นเพื่อช่วยชักนำให้คนสามารถใช้โยนิโสมนสิการ จนมีปัจจัยภายในของตัวเขาเอง เมื่อเรารู้หลักนี้แล้ว เราก็นำเอากัลยาณมิตรมาช่วยสร้างโยนิโสมนสิการให้คน นั่นคือ เป็นการอาศัยปรโตโฆสะ โดยเฉพาะกัลยาณมิตรเป็นตัวนำให้เข้าถึงโยนิโสมนสิการ ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ผจงจิต อินทสุวรรณ ผู้อำนวยการ และอาจารย์ จากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๖
อยู่ในหนังสือชื่อ-
ข้อมูลพัฒนาการ
  • เดิมชื่อว่า "พุทธศาสนากับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์" (ตามคำอาราธนา)
  • ในการเผยแพร่ทั่วไป ใช้ชื่อว่า "จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร?"  ส่วนในงานทางวิชาการ ใช้ชื่อว่า "พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์"
พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน ๒๕๓๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗
ISBN974-7736-63-2
เลขหมู่BQ4570.H8
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง