จัดระเบียบสังคม ตามคตินิยมแห่งสังฆะ

Languageไทย
Abstract

"พอพุดว่า "ทำบุญ" จิตใจคนจะมีเป้าหมาย และเกิดพลังที่จะมาทำร่วมกัน ทำให้เกิดความสามัคคี ... คำว่าบุญจึงเป็นคำที่สำคัญมาก เรียกว่าเป็นคำสื่อใจที่ยิ่งใหญ่ของสังคมไทย ตั้งแต่ชาวบ้านไปจนถึงองค์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ ก็จะมีคำว่าบุญนี้ เป็นคำสื่อร่วมกัน พูดขึ้นมาแล้วก็รู้กัน เข้าถึงจิตใจอย่างลึกซึ้ง เป็นจุดรวมใจ..."

"บัดนี้  การจัดระเบียบสังคมกำลังมาเข้าคู่กับการปฏิรูปการศึกษา  ทำให้เกิดความหวังว่าถ้าสองอย่างนี้ประสานกันดี  ก็จะพลิกฟื้นสังคมไทยให้ตั้งตัวขึ้นมาและก้าวหน้าไปได้

สังคมใดคนไร้ปัญญาหรือเบาปัญญา  สังคมนั้นก็จะเต็มไปด้วยปัญหา  แก้ปัญหาไม่ได้  หรือยิ่งทำปัญหาให้ซับซ้อนสับสน  ปัญหานั้นคู่กับปัญญา  ปัญหามาเพราะปัญญาไม่มี  เมื่อปัญญามาปัญหาก็หมดไป

ฉะนั้น  พระพุทธศาสนาจึงได้จัดปัญญาเป็นธรรมข้อสูงสุด  และด้วยเหตุนี้  บุญทั้งหลายจึงไปจบที่ปัญญา...

"เพื่อให้มีการพัฒนาปัญญา  จึงต้องมีคติว่า  การแสดงความเห็นต้องคู่กับการหาความรู้  และเมื่อมีความรู้  ต้องฝึกความคิดให้แยบคาย"
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ดร. สิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ at วัดญาณเวศกวัน
First publishing:December 2544
Latest publishing onPublishing no. 22 December 2548
ISBN974-90398-9-0, 974-7892-50-2, 974-344-175-1
Dewey no.BQ4570.S6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.