จัดระเบียบสังคม ตามคตินิยมแห่งสังฆะ

"พอพุดว่า "ทำบุญ" จิตใจคนจะมีเป้าหมาย และเกิดพลังที่จะมาทำร่วมกัน ทำให้เกิดความสามัคคี ... คำว่าบุญจึงเป็นคำที่สำคัญมาก เรียกว่าเป็นคำสื่อใจที่ยิ่งใหญ่ของสังคมไทย ตั้งแต่ชาวบ้านไปจนถึงองค์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ ก็จะมีคำว่าบุญนี้ เป็นคำสื่อร่วมกัน พูดขึ้นมาแล้วก็รู้กัน เข้าถึงจิตใจอย่างลึกซึ้ง เป็นจุดรวมใจ..."

"บัดนี้  การจัดระเบียบสังคมกำลังมาเข้าคู่กับการปฏิรูปการศึกษา  ทำให้เกิดความหวังว่าถ้าสองอย่างนี้ประสานกันดี  ก็จะพลิกฟื้นสังคมไทยให้ตั้งตัวขึ้นมาและก้าวหน้าไปได้

สังคมใดคนไร้ปัญญาหรือเบาปัญญา  สังคมนั้นก็จะเต็มไปด้วยปัญหา  แก้ปัญหาไม่ได้  หรือยิ่งทำปัญหาให้ซับซ้อนสับสน  ปัญหานั้นคู่กับปัญญา  ปัญหามาเพราะปัญญาไม่มี  เมื่อปัญญามาปัญหาก็หมดไป

ฉะนั้น  พระพุทธศาสนาจึงได้จัดปัญญาเป็นธรรมข้อสูงสุด  และด้วยเหตุนี้  บุญทั้งหลายจึงไปจบที่ปัญญา...

"เพื่อให้มีการพัฒนาปัญญา  จึงต้องมีคติว่า  การแสดงความเห็นต้องคู่กับการหาความรู้  และเมื่อมีความรู้  ต้องฝึกความคิดให้แยบคาย"

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ดร. สิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘
ISBN974-90398-9-0, 974-7892-50-2, 974-344-175-1
เลขหมู่BQ4570.S6
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง