กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา

Languageไทย
Abstract

...โรคของพืชพันธุ์ หรือพันธุกรรม คงใช้ศัพท์ผิด เลยเป็นเรื่องกรรมไป จริงๆ แล้วไม่ใช่เรื่องกรรม อาจเรียกว่าพันธุนิยามหรือเรียกเป็นอย่างอื่น ของพระเรียกว่าพีชนิยาม กฎแห่งพืชพันธุ์ เป็นเรื่องของยีนหรืออื่นๆ กรรมจะมีความสำคัญที่ว่า กรรมเป็นตัวปรับสภาพของจิตที่เป็นองค์แห่งภพของเขา ให้เข้ากันกับพืชพันธุ์ที่มีความบกพร่อง ถ้ามองในแง่กรรมก็คล้ายๆ ว่า กรรมนำให้เขามาเกิดให้เหมาะกับสภาพการเกิดที่มีความบกพร่องอันนี้ แต่บางทีก็เหมาะกันในแง่อื่น คนที่พีชนิยามมีส่วนบกพร่องก็อาจจะไปเหมาะดีในแง่อื่น ส่วนนี้ก็เลยต้องมารับผลเสียไป จะมองแง่เดียวตายตัวไม่ได้...

from การสนทนาธรรม for รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจินตนา ศิรินาวิน
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๓๘) ใน "สารศิริราช" ปี ๒๕๓๘ ฉบับที่ ๔๗ หน้า ๙๓๙-๙๔๖ 
First publishing: 2538
Latest publishing onPublishing no. 4 May 2543
ISBN974-7890-48-8
Dewey no.BQ4435
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.