กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา

...เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมอย่างเดียว เพราะว่ากฎธรรมชาติตามหลักพระพุทธศาสนามีหลายกฎ พีชนิยาม หรือกฎแห่งพืชพันธุ์ ก็เป็นอันหนึ่ง และอย่าสับสนคำว่า “พันธุกรรม” กับคำว่า “กรรม”...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจินตนา ศิรินาวิน
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๓๘) ใน "สารศิริราช" ปี ๒๕๓๘ ฉบับที่ ๔๗ หน้า ๙๓๙-๙๔๖ 
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๒ ๖ กันยายน ๒๕๔๓
ISBN974-7890-48-8
เลขหมู่BQ4435
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง