ช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก

Languageไทย
Abstract
... การที่ได้มีงานนี้ขึ้น เป็นการประกาศว่า เรามีความดีและมีคนดีอยู่ในถิ่น และเราก็นำเอาความดีและคนดีนั้น มาร่วมสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ท้องถิ่น แล้วขยายไปถึงสังคม ประเทศชาติสืบต่อไป...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณะผู้เข้าร่วมงานเปิด "ชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต" และมูลนิธิชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต ทั้งบรรพชิต และฆาราวาส at ชาติภูิมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
Development
  • การพิมพ์ครั้งแรก (มกราคม ๒๕๕๐) ในมงคลวารสรณีย์ ครบ ๑ ปี พิธีเปิด "ชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต  เฉพาะการพิมพ์ครั้งแรกนี้ ท้ายเล่มมี "เกร็ดชีวิตพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)" โดย บุบผา คณิตกุล และรายชื่อผลงานนิพนธ์ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ด้วย
  • "ช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก" เดิมมีชื่อเต็มว่า "ชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต ของชาวศรีประจันต์ และปวงชาวสุพรรณบุรี ที่จะร่วมเป็นกำลัง ในการนำพาประเทศไทย ให้ก้าวออกไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก"
First publishing:January 2550
Latest publishing onPublishing no. 7 12 January 2556
ISBN974-87948-7-3
Dewey no.BQ4570.S6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.