ช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก

... การที่ได้มีงานนี้ขึ้น เป็นการประกาศว่า เรามีความดีและมีคนดีอยู่ในถิ่น และเราก็นำเอาความดีและคนดีนั้น มาร่วมสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ท้องถิ่น แล้วขยายไปถึงสังคม ประเทศชาติสืบต่อไป...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะผู้เข้าร่วมงานเปิด "ชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต" และมูลนิธิชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต ทั้งบรรพชิต และฆาราวาส ณ ชาติภูิมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (มกราคม ๒๕๕๐) ในมงคลวารสรณีย์ ครบ ๑ ปี พิธีเปิด "ชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต  เฉพาะการพิมพ์ครั้งแรกนี้ ท้ายเล่มมี "เกร็ดชีวิตพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)" โดย บุบผา คณิตกุล และรายชื่อผลงานนิพนธ์ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ด้วย
  • "ช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก" เดิมมีชื่อเต็มว่า "ชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต ของชาวศรีประจันต์ และปวงชาวสุพรรณบุรี ที่จะร่วมเป็นกำลัง ในการนำพาประเทศไทย ให้ก้าวออกไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก"
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๕๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖
ISBN974-87948-7-3
เลขหมู่BQ4570.S6
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง