ชาวพุทธต้องเป็นผู้ตื่น

Languageไทย
Abstract
...พุทธะแปลว่าตื่น พระพุทธเจ้าทรงตื่นแล้ว ตื่นจากความเชื่อถือ และการประพฤติปฏิบัติที่ไม่สมเหตุสมผล ที่ไม่เป็นไปเพื่อบรรลุความมุ่งหมาย เพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงของชีวิต ทั้งส่วนตนและส่วนรวม..คำว่า "ตื่น"ก็คือ "รู้" นั่นเอง พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความรู้และปัญญา จึงเป็นแนวปฏิบัติของชาวพุทธว่า ชาวพุทธเป็นคนที่จะต้องตื่น เป็นคนที่จะต้องทำอะไรด้วยปัญญา ด้วยการพินิจพิจารณา เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ดำเนินปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่น...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for นักศึกษาชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม
First publishing: 2529
Latest publishing onPublishing no. 4
ISBN974-7892-01-4
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.