ชาวพุทธต้องเป็นผู้ตื่น

...พุทธะแปลว่าตื่น พระพุทธเจ้าทรงตื่นแล้ว ตื่นจากความเชื่อถือ และการประพฤติปฏิบัติที่ไม่สมเหตุสมผล ที่ไม่เป็นไปเพื่อบรรลุความมุ่งหมาย เพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงของชีวิต ทั้งส่วนตนและส่วนรวม..คำว่า "ตื่น" ก็คือ "รู้" นั่นเอง พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความรู้และปัญญา จึงเป็นแนวปฏิบัติของชาวพุทธว่า ชาวพุทธเป็นคนที่จะต้องตื่น เป็นคนที่จะต้องทำอะไรด้วยปัญญา ด้วยการพินิจพิจารณา เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ดำเนินปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่น...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ นักศึกษาชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม เมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๓
ISBN974-7892-01-4
เลขหมู่BQ4190
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง