ชีวิตที่ดีงาม: หลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรม

...สิ่งตีพิมพ์ความยาว ๒๒ หน้า  ตัดตอนมาจากธรรมนิพนธ์เรื่อง "ธรรมะฉบับเรียนลัด"  ให้ความหมายของการปฏิบัติธรรม  และอธิบายหลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรมอย่างสั้น...

LanguageThai
Concatenated from ธรรมะฉบับเรียนลัด
พร้อมเพิ่มคำศัพท์น่ารูป และพุทธศาสนสุภาษิตอีกเล็กน้อย
Development
  • "ชีวิตที่ดีงาม: หลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรม" พิมพ์ครั้งแรก ปี พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นหนังสือที่คัดลอกมาจากธรรมนิพนธ์เรื่อง "ธรรมะฉบับเรียนลัด" โดยนำพุทธภาษิตที่คัดลอกมาจากหนังสือ อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต ไว้ท้ายเล่ม
First publishing 2540
Latest publishing onPublishing no. 6 July 2561
ISBNNo related data
Dewey no.BQ5345

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.