ชีวิตที่ดีงาม: หลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรม

...สิ่งตีพิมพ์ความยาว ๒๒ หน้า  ตัดตอนมาจากธรรมนิพนธ์เรื่อง "ธรรมะฉบับเรียนลัด"  ให้ความหมายของการปฏิบัติธรรม  และอธิบายหลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรมอย่างสั้น...

ภาษาไทย
เรียบเรียงบางส่วนจาก ธรรมะฉบับเรียนลัด
พร้อมเพิ่มคำศัพท์น่ารูป และพุทธศาสนสุภาษิตอีกเล็กน้อย
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "ชีวิตที่ดีงาม: หลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรม" พิมพ์ครั้งแรก ปี พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นหนังสือที่คัดลอกมาจากธรรมนิพนธ์เรื่อง "ธรรมะฉบับเรียนลัด" โดยนำพุทธภาษิตที่คัดลอกมาจากหนังสือ อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต ไว้ท้ายเล่ม
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ5345

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง