ฐานที่มั่นของชีวิตและสังคม

Languageไทย-อังกฤษ
Abstractรวบรวมผลงานธรรมนิพนธ์หลายชุด  จัดพิมพ์รวมเป็นเล่มเดียว  แสดงข้อปฏิบัติเพื่อวางฐานของชีวิตให้มั่น  นำชีวิตให้ถึงจุดหมาย  และขวนขวายฝึกฝนพัฒนาตน
รวมเล่มมาจาก - การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น
- ธรรมนูญชีวิต: พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม
- วินัยชาวพุทธ/The Buddhist's Discipline
First publishing:January 2549
Latest publishing onPublishing no. 8 February 2549
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.S6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.