ฐานที่มั่นของชีวิตและสังคม

รวบรวมผลงานธรรมนิพนธ์หลายชุด  จัดพิมพ์รวมเป็นเล่มเดียว  แสดงข้อปฏิบัติเพื่อวางฐานของชีวิตให้มั่น  นำชีวิตให้ถึงจุดหมาย  และขวนขวายฝึกฝนพัฒนาตน

First publishingJanuary 2549
Latest publishing onPublishing no. 4 February 2549
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.S6

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 2 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.