ฐานที่มั่นของชีวิตและสังคม

ภาษาไทย-อังกฤษ
คำโปรยรวบรวมผลงานธรรมนิพนธ์หลายชุด  จัดพิมพ์รวมเป็นเล่มเดียว  แสดงข้อปฏิบัติเพื่อวางฐานของชีวิตให้มั่น  นำชีวิตให้ถึงจุดหมาย  และขวนขวายฝึกฝนพัฒนาตน
รวมเล่มมาจาก - การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น
- ธรรมนูญชีวิต: พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม
- วินัยชาวพุทธ/The Buddhist's Discipline
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๔๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.S6
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง