ฐานที่มั่นของชีวิตและสังคม

รวบรวมผลงานธรรมนิพนธ์หลายชุด  จัดพิมพ์รวมเป็นเล่มเดียว  แสดงข้อปฏิบัติเพื่อวางฐานของชีวิตให้มั่น  นำชีวิตให้ถึงจุดหมาย  และขวนขวายฝึกฝนพัฒนาตน

พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๔๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.S6

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง