ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์

Languageไทย
Abstract
...เราอยู่ในโลกนี้ต้องรู้หลักดุลยภาพ ที่เราต้องรู้หลักดุลยภาพเพราะอะไร? เพราะว่าสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ มีความสัมพันธ์อิงอาศัยกันทั้งนั้น มันไม่ได้อยู่ลำพังของมันเองเท่่านั้น และตัวมันเองก็เกิดขึ้นจากส่วนประกอบมากมาย ซึ่่ึงส่วนประกอบเหล่านั้นจะตัองสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ทำอย่างไรจะให้มีความสัมพันธ์ที่พอเหมาะพอดี ซึ่งความพอเหมาะพอดีนี้ถ้ารักษาไว้ได้ มันจะทำให้ ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดี...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ผู้บริหาร และบุคลากร โรงพยาบาลบ้านสวน โดยมี แพทย์หญิงลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ เป็นประธาน at โรงพยาบาลบ้านสวน
First publishing:No related data
Latest publishing onPublishing no. 14 June 2540
ISBN974-7890-97-6
Dewey no.BQ4570.M4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.