ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์

...เราอยู่ในโลกนี้ต้องรู้หลักดุลยภาพ ที่เราต้องรู้หลักดุลยภาพเพราะอะไร? เพราะว่าสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ มีความสัมพันธ์อิงอาศัยกันทั้งนั้น มันไม่ได้อยู่ลำพังของมันเองเท่่านั้น และตัวมันเองก็เกิดขึ้นจากส่วนประกอบมากมาย ซึ่่ึงส่วนประกอบเหล่านั้นจะตัองสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ทำอย่างไรจะให้มีความสัมพันธ์ที่พอเหมาะพอดี ซึ่งความพอเหมาะพอดีนี้ถ้ารักษาไว้ได้ มันจะทำให้ ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดี...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้บริหาร และบุคลากร โรงพยาบาลบ้านสวน โดยมี แพทย์หญิงลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ เป็นประธาน ณ โรงพยาบาลบ้านสวน เมื่อ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔
พิมพ์ครั้งแรกยังไม่มีข้อมูล
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ISBN974-7890-97-6
เลขหมู่BQ4570.M4
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง