ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที

Languageไทย
Abstract

... พุทธศาสนิกชน ต้องจับหลัก องกิจหรือหน้าที่ต่ออริยสัจนี้ให้ได้ว่า ...

  1. ทุกข์ เรามีหน้าที่ปริญญา รู้ทัน ศึกษาให้เข้าใจว่ามันอยู่ที่ไหน มันเป็นอย่างไร จับตัวมันให้ชัด เพื่อให้พร้อมที่จะแก้ไข
  2. สมุทัย ตัวสาเหตุของทุกข์นั้น เราจึงมีหน้าที่ ปหานะ กำจัดแก้ไข
  3. นิโรธ เรามีหน้าที่ สัจฉิกิริยา บรรลุจุดหมายที่บำราศทุกข์ เป็นสุขมากขึ้นๆ
  4. มรรค ข้อนี้เท่านั้นที่เรามีหน้าที่ ภาวนา ปฏิบัติลงมือทำ ...
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น
Development
  • "ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที" นี้ คัดตัดตอนจากหนังสือ"ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น" ประมาณครึ่งเล่ม นำมาปรับลำดับเนื้อหาบางตอนใหม่ สำหรับงานพระราชทานเพลิงศพ นายนาม พูนวัตถุ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๑
First publishing:27 January 2551
Latest publishing onPublishing no. 52 January 2562
ISBN978-974-04-7321-3
Dewey no.BQ4230
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.