ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที

... พุทธศาสนิกชน ต้องจับหลัก องกิจหรือหน้าที่ต่ออริยสัจนี้ให้ได้ว่า ...

  1. ทุกข์ เรามีหน้าที่ปริญญา รู้ทัน ศึกษาให้เข้าใจว่ามันอยู่ที่ไหน มันเป็นอย่างไร จับตัวมันให้ชัด เพื่อให้พร้อมที่จะแก้ไข
  2. สมุทัย ตัวสาเหตุของทุกข์นั้น เราจึงมีหน้าที่ ปหานะ กำจัดแก้ไข
  3. นิโรธ เรามีหน้าที่ สัจฉิกิริยา บรรลุจุดหมายที่บำราศทุกข์ เป็นสุขมากขึ้นๆ
  4. มรรค ข้อนี้เท่านั้นที่เรามีหน้าที่ ภาวนา ปฏิบัติลงมือทำ ...

ภาษาไทย
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที" นี้ คัดตัดตอนจากหนังสือ"ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น" ประมาณครึ่งเล่ม นำมาปรับลำดับเนื้อหาบางตอนใหม่ สำหรับงานพระราชทานเพลิงศพ นายนาม พูนวัตถุ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๑
พิมพ์ครั้งแรก๒๗ มกราคม ๒๕๕๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ISBN978-974-04-7321-3
เลขหมู่BQ4230

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง