ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น

...พระพุทธศาสนามองความจริงของสิ่งทั้งหลายว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีอยู่ และเป็นไปตามธรรมดาของมันแล้ว พระพุทธเจ้ามาค้นพบแล้วทรงทำให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยมีวิธีจัดรูปร่างและระบบแบแผนให้เรียนรู้ได้สะดวกและวางเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆ ถ้าใครเอาทุกข์มาเข้าตัว ใครทำตัวให้เป็นทุกข์ แสดงว่าปฏิบัติผิดหลักไม่มีที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนให้คนเป็นทุกข์ สอนแต่รู้ให้เท่าทันทุกข์เพื่อที่จะแก้ไขได้ มรรคต่างหากที่เรามีหน้าที่ปฏิบัติลงมือทำให้มีให้เป็น...

ภาษาไทย
เปลี่ยนชื่อจาก แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
ข้อมูลพัฒนาการ
  • เดิมคือ "แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา" ซึ่งบรรยายแก่ผู้บริหารระดับสูงของกรมการศาสนา ณ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
  • กรกฏาคม ๒๕๔๕ พิมพ์ครั้งแรกในชื่อ ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น
  • บางครังมีการพิมพ์ในชื่อที่มีสร้อยว่า "ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น (แก่นแท้ของพุทธศาสนา)" เช่น การพิมพ์ครั้งที่ ๘ (กรกฎาคม ๒๕๔๕)
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๘ เป็นการพิมพ์ครั้งแรกในชื่อ ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น
  • การนับครั้งที่ิพิมพ์ ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น นับแยกกับ แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๔๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๙๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
ISBN974-87948-7-3, 974-7890-54-2, 974-453-426-5
เลขหมู่BQ4036

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง