แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

...มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้  และต้องฝึก...ความดีเลิศประเสริฐของมนุษย์นั้น อยู่ที่การเรียนรู้ฝึกศึกษาพัฒนาตนขึ้นไป มนุษย์จะเอาดีไม่ได้ ถ้าไม่มีการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน เพราะฉะนั้น เราจึงพูดเต็มว่า  "มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึก"...

...การที่ชีวิตเป็นอยู่ดำเนินไป ก็คือการที่ต้องเคลื่อนไหวพบประสบการณ์ใหม่ๆ เจอสถานการณ์ใหม่ๆ ซึ่งจะต้องรู้จัก ต้องเข้าใจ ต้องปฏิบัติหรือจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง...เรียกสั้นๆ ก็คือสิกขาหรือการศึกษา...ฝรั่งบางพวกว่าชีวิตคือการต่อสู้ บ้างก็ว่าชีวิตเป็นความฝัน แต่ถ้าพูดตามหลักพระพุทธศาสนา ชีวิตคือการศึกษา...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้บริหารระดับสูง ของ กรมการศาสนา ณ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
เปลี่ยนไปสู่ ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น
ข้อมูลพัฒนาการ- การพิมพ์ครั้งที่ ๘ เปลี่ยนชื่อเป็น ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น
- การพิมพ์หลังจากนั้น นับครั้งแยกกัน
พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๔๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ISBN974-87948-7-3, 974-7933-86-1
เลขหมู่BQ4036

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง