แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

Languageไทย
Abstract

...มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้  และต้องฝึก...ความดีเลิศประเสริฐของมนุษย์นั้น อยู่ที่การเรียนรู้ฝึกศึกษาพัฒนาตนขึ้นไป มนุษย์จะเอาดีไม่ได้ ถ้าไม่มีการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน เพราะฉะนั้น เราจึงพูดเต็มว่า  "มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึก"...

...การที่ชีวิตเป็นอยู่ดำเนินไป ก็คือการที่ต้องเคลื่อนไหวพบประสบการณ์ใหม่ๆ เจอสถานการณ์ใหม่ๆ ซึ่งจะต้องรู้จัก ต้องเข้าใจ ต้องปฏิบัติหรือจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง...เรียกสั้นๆ ก็คือสิกขาหรือการศึุกษา...ฝรั่งบางพวกว่าชีวิตคือการต่อสู้ บ้างก็ว่าชีวิตเป็นความฝัน แต่ถ้าพูดตามหลักพระพุทธศาสนา ชีวิตคือการศึกษา...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ผู้บริหารระดับสูง ของ กรมการศาสนา at กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
Change toทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น
Development- การพิมพ์ครั้งที่ ๘ เปลี่ยนชื่อเป็น ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น
- การพิมพ์หลังจากนั้น นับครั้งแยกกัน
First publishing:August 2543
Latest publishing onPublishing no. 38 May 2555
ISBN974-87948-7-3, 974-7933-86-1
Dewey no.BQ4036
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.