ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข

Languageไทย
Abstract
..."เมื่อพระพุทธเจ้าทำงาน พระองค์มีความสุขตลอดเวลาไม่มีความทุกข์สักนิด การที่เสด็จไปช่วยเหลือสั่งสอนผู้คนนั้น พระองค์ก็ทรงมีความสุข พอเหนื่อยพระองค์ทรงพักผ่อนด้วยการเข้ฌาน การเข้าฌานนั้นก็มีความสุขอีก เพราะฉะนั้นพระองค์จึงสุขตลอดเวลา ขอให้ใช้วิธีทำงานแบบนี้ แม้งานการของเราก็จะเป็นสัมมาอาชีวะ หรือสัมมาอาชีพจริงๆ...

...งานที่ดี ก็ยิ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาชีวิตของตัวเองมากขึ้น อย่างท่านที่ทำงานวงการแพทย์และพยาบาลนี้ เมื่อเทียบกับงานการอื่น จะเห็นว่าเป็นผู้ที่ได้เปรียบ เพราะมีโอกาสในการพัฒนาชีวิตมาก และได้ทำสิ่งที่มีคุณค่า น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง ขอให้ท่านมีความอิ่มใจในงานที่ทำ ซึ่งได้ช่วยเหลือชีวิตของเพื่อนมนุษย์ และพัฒนาตนเองไปด้วยพร้อมกัน"...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ข้าราชการและพนักงาน โรงพยาบาลตำรวจ at โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร
Development
  • การพิมพืครั้งแรก (กันยายน ๒๕๔๐) จัดพิมพ์โดย ชมรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง สำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ และเพื่อแจกเป็นของขวัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๐
First publishing:September 2540
Latest publishing onPublishing no. 26 April 2557
ISBN974-8239-84-5
Dewey no.BQ4570.L5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.