ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข

ภาษาไทย
คำโปรย
..."เมื่อพระพุทธเจ้าทำงาน พระองค์มีความสุขตลอดเวลาไม่มีความทุกข์สักนิด การที่เสด็จไปช่วยเหลือสั่งสอนผู้คนนั้น พระองค์ก็ทรงมีความสุข พอเหนื่อยพระองค์ทรงพักผ่อนด้วยการเข้ฌาน การเข้าฌานนั้นก็มีความสุขอีก เพราะฉะนั้นพระองค์จึงสุขตลอดเวลา ขอให้ใช้วิธีทำงานแบบนี้ แม้งานการของเราก็จะเป็นสัมมาอาชีวะ หรือสัมมาอาชีพจริงๆ...

...งานที่ดี ก็ยิ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาชีวิตของตัวเองมากขึ้น อย่างท่านที่ทำงานวงการแพทย์และพยาบาลนี้ เมื่อเทียบกับงานการอื่น จะเห็นว่าเป็นผู้ที่ได้เปรียบ เพราะมีโอกาสในการพัฒนาชีวิตมาก และได้ทำสิ่งที่มีคุณค่า น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง ขอให้ท่านมีความอิ่มใจในงานที่ทำ ซึ่งได้ช่วยเหลือชีวิตของเพื่อนมนุษย์ และพัฒนาตนเองไปด้วยพร้อมกัน"...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ข้าราชการและพนักงาน โรงพยาบาลตำรวจ ณ โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพืครั้งแรก (กันยายน ๒๕๔๐) จัดพิมพ์โดย ชมรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง สำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ และเพื่อแจกเป็นของขวัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๐
พิมพ์ครั้งแรกกันยายน ๒๕๔๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗
ISBN974-8239-84-5
เลขหมู่BQ4570.L5
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง