เทคโนโลยีกับศาสนา

Languageไทย
Abstract
...แม้ว่าโลกสมัยปัจจุบันจะเจริญด้วยเทคโนโลยี มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายพรั่งพร้อมแทบทุกประการ แต่เทคโนโลยีนั้นก็เป็นเพียงเครื่องประกอบของชีวิต มีขอบเขตจำกัดเพียงเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยมีคุณและมีโทษขึ้นกับผู้ใช้ ส่วนปัญหาเกี่ยวกับคนที่จะมีชีวิตอยู่กับเทคโนโลยี ยังคงเป็นปัญหาที่ต่างหากออกไป ไม่อยู่ในวิสัยของเทคโนโลยีเอง ปัญหานั้นคือปัญหาการสร้างคน ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ผู้พร้อมที่จะมาสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยี... ภารกิจที่แท้จริงของศาสนา ย่อมอยู่ ณ ที่นี้ หากศาสนาใส่ใจและทำหน้าที่นี้สำเร็จ ข้อนั้นย่อมหมายถึงความดำรงอยู่ของศาสนาเองด้วย และหมายถึงความสวัสดีของชาวโลกด้วย...
from ธรรมกถา ปาฐกถา
Development
  • "เทคโนโลยีกับศาสนา" เป็นหนังสือในชุด "ส่องทางเพื่อการพัฒนาตนและสังคมตามแนวพุทธธรรม" อันดับที่ ๒ ต่อจากเรื่อง "ชาวพุทธต้องเป็นผู้ตื่น" ในเล่มนี้ประกอบด้วยบทความ และคำอภิปราย ๒ เรื่องคือวิถีทางเข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนา และ เทคโนโลยีมา ศาสนาไม่หมด?
  • เรื่องแรก "วิถีทางเข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนา"  เป็นการอภิปรายพิเศษเนื่องในงานธรรมสมโภช ๘๐ ปี ของพระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ) วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ณ สวนโมกขพลารม อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี พิมพ์ครั้งแรกใน พุทธจักร ปีที่ ๔๐ ฉบับ ๔๐-๔๑ ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๒๙
  • เรื่องที่สอง "เทคโนโลยีมา ศาสนาไม่หมด?" พิมพ์ครั้งแรกใน ธรรมปทีป ฉบับสงกรานต์ เล่มที่ ๑๖ ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๐ พิมพ์ครั้งที่ ๒ ในหนังสือ อนุสรณ์ ๓๐ ปี วชิระสัมพันธ์ - ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
First publishing:May 2530
Latest publishing onPublishing no. 8 October 2534
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.S3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.