เทคโนโลยีกับศาสนา

...แม้ว่าโลกสมัยปัจจุบันจะเจริญด้วยเทคโนโลยี มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายพรั่งพร้อมแทบทุกประการ แต่เทคโนโลยีนั้นก็เป็นเพียงเครื่องประกอบของชีวิต มีขอบเขตจำกัดเพียงเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยมีคุณและมีโทษขึ้นกับผู้ใช้ ส่วนปัญหาเกี่ยวกับคนที่จะมีชีวิตอยู่กับเทคโนโลยี ยังคงเป็นปัญหาที่ต่างหากออกไป ไม่อยู่ในวิสัยของเทคโนโลยีเอง ปัญหานั้นคือปัญหาการสร้างคน ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ผู้พร้อมที่จะมาสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยี... ภารกิจที่แท้จริงของศาสนา ย่อมอยู่ ณ ที่นี้ หากศาสนาใส่ใจและทำหน้าที่นี้สำเร็จ ข้อนั้นย่อมหมายถึงความดำรงอยู่ของศาสนาเองด้วย และหมายถึงความสวัสดีของชาวโลกด้วย...

ภาษาไทย
รวมเล่มมาจาก วิถีทางเข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนา และ เทคโนโลยีมา ศาสนาไม่หมด?
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "เทคโนโลยีกับศาสนา" เป็นหนังสือในชุด "ส่องทางเพื่อการพัฒนาตนและสังคมตามแนวพุทธธรรม" อันดับที่ ๒ ต่อจากเรื่อง "ชาวพุทธต้องเป็นผู้ตื่น" ในเล่มนี้ประกอบด้วยบทความ และคำอภิปราย ๒ เรื่องคือวิถีทางเข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนา และ เทคโนโลยีมา ศาสนาไม่หมด?
  • เรื่องแรก "วิถีทางเข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนา"  เป็นการอภิปรายพิเศษเนื่องในงานธรรมสมโภช ๘๐ ปี ของพระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ) วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ณ สวนโมกขพลารม อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี พิมพ์ครั้งแรกใน พุทธจักร ปีที่ ๔๐ ฉบับ ๔๐-๔๑ ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๒๙
  • เรื่องที่สอง "เทคโนโลยีมา ศาสนาไม่หมด?" พิมพ์ครั้งแรกใน ธรรมปทีป ฉบับสงกรานต์ เล่มที่ ๑๖ ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๐ พิมพ์ครั้งที่ ๒ ในหนังสือ อนุสรณ์ ๓๐ ปี วชิระสัมพันธ์ - ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๓๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๔
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.S3
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง