ธรรมะสำหรับนักศึกษาแพทย์ (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)

Languageไทย
Abstract... ทำงานด้วยเห็นอนัตตาหมายความว่า ไม่ยึดมั่นกับตัวเองความคิดเห็นของตนเองเกินไป แต่ยึดถือเอาความถูกต้อง เอาธรรมเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่เอาตนเป็นที่ตั้ง อันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณธรรมที่พึงปลูกฝังขึ้นในผู้ที่เป็นนักศึกษาแพทย์ ซึ่งอาตมาภาพเห็นว่า วิธีการที่ต้องทำทั้งตนเองและอาศัยการสะกิด การแนะนำ ชักจูง ผูกใจ จากภายนอกด้วย ทั้งสองอย่างประกอบกัน ...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณบดี คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล at คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
Development
  • "ธรรมะสำหรับนักศึกษาแพทย์" นี้ เรียบเรียงจากการอภิปราย เรื่อง "ธรรมกับการศึกษาแพทยศาสตร์" ณ คณะแพทยศาตร์ ศิริราชพยาบาล นำอภิปรายโดย นายแพทย์อวย เกตุสิงห์  ร่วมด้วยพระราชโมฬี วัดพระเชตุพน, พระกิตติวุฒโฒ มูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุฯ และจิตตภาวันวิทยาลัย, นายแพทย์ตันม่อเซี้ยง และนายสุชีพ ปุญญานุภาพ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (กรกฎาคม ๒๕๑๓) ใน "สารศิริราช" ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๗, กรกฎาคม ๒๕๑๓ หน้า ๖๑๓-๖๖๘
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗) พิมพ์รวมเล่มกับเรื่องอื่นๆ ในหนังสือ "ค่านิยมแบบพุทธ" ในชื่อว่า "ธรรมะสำหรับนักศึกษาแพทย์" จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เทียนวรรณ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๔๐) แยกพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว ในชื่อว่า "ธรรมะสำหรับนักศึกษาแพทย์" จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา
First publishing: 2540
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.M4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.