ธรรมะสำหรับนักศึกษาแพทย์

... ทำงานด้วยเห็นอนัตตาหมายความว่า ไม่ยึดมั่นกับตัวเองความคิดเห็นของตนเองเกินไป แต่ยึดถือเอาความถูกต้อง เอาธรรมเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่เอาตนเป็นที่ตั้ง อันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณธรรมที่พึงปลูกฝังขึ้นในผู้ที่เป็นนักศึกษาแพทย์ ซึ่งอาตมาภาพเห็นว่า วิธีการที่ต้องทำทั้งตนเองและอาศัยการสะกิด การแนะนำ ชักจูง ผูกใจ จากภายนอกด้วย ทั้งสองอย่างประกอบกัน ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณบดี คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "ธรรมะสำหรับนักศึกษาแพทย์" นี้ เรียบเรียงจากการอภิปราย เรื่อง "ธรรมกับการศึกษาแพทยศาสตร์" ณ คณะแพทยศาตร์ ศิริราชพยาบาล นำอภิปรายโดย นายแพทย์อวย เกตุสิงห์  ร่วมด้วยพระราชโมฬี วัดพระเชตุพน, พระกิตติวุฒโฒ มูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุฯ และจิตตภาวันวิทยาลัย, นายแพทย์ตันม่อเซี้ยง และนายสุชีพ ปุญญานุภาพ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (กรกฎาคม ๒๕๑๓) ใน "สารศิริราช" ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๗, กรกฎาคม ๒๕๑๓ หน้า ๖๑๓-๖๖๘
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗) พิมพ์รวมเล่มกับเรื่องอื่นๆ ในหนังสือ "ค่านิยมแบบพุทธ" ในชื่อว่า "ธรรมะสำหรับนักศึกษาแพทย์" จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เทียนวรรณ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๔๐) แยกพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว ในชื่อว่า "ธรรมะสำหรับนักศึกษาแพทย์" จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ๒๕๔๐
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.M4
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง