ธรรมาลัย ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

Languageไทย
Abstract

ท่านผู้หญิงพูนศุข  พนมยงค์  ถือหลักธรรมแห่งพุทธภาษิตว่า ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจาริํ  เป็นคติประจำใจของท่านว่า "ธรรมนั่นแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม"  และก็ได้ปรากฏว่า  ธรรมได้รักษาตัวท่านไว้  ให้ท่านยังคงอยู่และปรากฏคุณความดีจนบัดนี้...

ด้วยเหตุนี้  บุคคลใดมาประพฤติธรรมรักษาธรรม  บุคคลนั้นก็ชื่อว่าอยู่กับธรรมด้วย  เมื่อไปอยู่กับธรรมแล้ว  คำที่ว่า "ธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม" ก็จึงมีความหมายลึกลงไปอีกว่า  ธรรมที่เป็นอมตะ  พลอยทำให้บุคคลนั้นเหมือนเป็นอมตะไปด้วย...

ขอให้ทุกท่านน้อมใจสงบ  รำลึกถึงท่านผู้หญิงพูนศุข  พนมยงค์  ผู้ล่วงลับไปแล้ว  รำลึกถึงคุณความดีของท่าน  และตั้งใจรำลึกน้อมอุทิศกุศลแก่ท่าน  พร้อมทั้งน้อมใจที่จะนำเอาคุณความดีของท่านออกมาเชิดชู  จะโดยนำไปปฏิบัติด้วยตนเองก็ตาม  นำไปเผยแพร่ก็ตาม  และช่วยกันที่จะทำให้เกิดเป็น "ธรรมาลัย" เพื่อประโยชน์ระยะยาวของชนรุ่นหลัง  เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมนี้สืบต่อไป

from ธรรมกถา ปาฐกถา for ผู้ร่วมพิธีไว้อาลัยท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ at สถาบันปรีดี พนมยงค์
First publishing:June 2550
Latest publishing onPublishing no. 2
ISBN978-974-8218-70-0
Dewey no.รอวิเคราะห์หมวดหมู่
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.