ธรรมาลัย ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

ภาษาไทย
คำโปรย

ท่านผู้หญิงพูนศุข  พนมยงค์  ถือหลักธรรมแห่งพุทธภาษิตว่า ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจาริํ  เป็นคติประจำใจของท่านว่า "ธรรมนั่นแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม"  และก็ได้ปรากฏว่า  ธรรมได้รักษาตัวท่านไว้  ให้ท่านยังคงอยู่และปรากฏคุณความดีจนบัดนี้...

ด้วยเหตุนี้  บุคคลใดมาประพฤติธรรมรักษาธรรม  บุคคลนั้นก็ชื่อว่าอยู่กับธรรมด้วย  เมื่อไปอยู่กับธรรมแล้ว  คำที่ว่า "ธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม" ก็จึงมีความหมายลึกลงไปอีกว่า  ธรรมที่เป็นอมตะ  พลอยทำให้บุคคลนั้นเหมือนเป็นอมตะไปด้วย...

ขอให้ทุกท่านน้อมใจสงบ  รำลึกถึงท่านผู้หญิงพูนศุข  พนมยงค์  ผู้ล่วงลับไปแล้ว  รำลึกถึงคุณความดีของท่าน  และตั้งใจรำลึกน้อมอุทิศกุศลแก่ท่าน  พร้อมทั้งน้อมใจที่จะนำเอาคุณความดีของท่านออกมาเชิดชู  จะโดยนำไปปฏิบัติด้วยตนเองก็ตาม  นำไปเผยแพร่ก็ตาม  และช่วยกันที่จะทำให้เกิดเป็น "ธรรมาลัย" เพื่อประโยชน์ระยะยาวของชนรุ่นหลัง  เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมนี้สืบต่อไป

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้ร่วมพิธีไว้อาลัยท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์
พิมพ์ครั้งแรกมิถุนายน ๒๕๕๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒
ISBN978-974-8218-70-0
เลขหมู่รอวิเคราะห์หมวดหมู่
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง