นานาทัศนะเกี่ยวกับพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

  • "นานาทัศนะเกี่ยวกับพระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์  ปยุตฺโต)" เป็นหนังสือที่มูลนิธิพุทธธรรม จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาสัการะในโอกาสที่ พระธรรมปิฎก (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) ได้รับการถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗ โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ อาทิ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) วัดชลประทานรังสฤษฏ์ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร พระชยสาโรภิกขุ (วัดป่านานาชาติ จ. อุบลราชธานี ดร. พระมหาสิงห์ นราสโภ วัดถ้ำเชียงดาว จ. เชียงใหม่ ตลอดจนนักวิชาการหลายท่านที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป อาิทิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี ศาสตราจารย์ ดร. ระวี ภาวิไล ศาสตราจารย์ เสฐียรพงษ์ วรรณปก ศาสตราจารย์ สุมน อมรวิวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร. สมศีล ญาณวังศะ และอาจารย์ ชัชวาล บุญปัน เป็นต้น ได้แสดงทัศนะ และแนวคิด ได้ฝากไว้ล้วนแล้วแต่น่าศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เรื่องวิธีเขียนของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) หรืออิืทธิพลแนวความคิดของท่านที่มีต่อสังคมไทย และสังคมโลก หรือสถานการณ์ของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบันก็ตาม
  • การที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องรองรับรองความดีความงาม หรือความสามารถของท่านเท่านั้น แต่เป็นการยอมรับจากองค์การระดับโลก ถึงประสิทธิภาพของคำสอนในพระพุทธศาสนา ในการแก้ปัญหาของโลกอีกส่วนหนึ่งด้วย

LanguageThai
Typeผู้อื่นเขียนถึง
First publishingFebruary 2539
Latest publishing onPublishing no. 1 March 2538
ISBNNo related data
Dewey no.BQ978.P7 ส789น
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.