นานาทัศนะเกี่ยวกับพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

  • "นานาทัศนะเกี่ยวกับพระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์  ปยุตฺโต)" เป็นหนังสือที่มูลนิธิพุทธธรรม จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาสัการะในโอกาสที่ พระธรรมปิฎก (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) ได้รับการถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗ โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ อาทิ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) วัดชลประทานรังสฤษฏ์ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร พระชยสาโรภิกขุ (วัดป่านานาชาติ จ. อุบลราชธานี ดร. พระมหาสิงห์ นราสโภ วัดถ้ำเชียงดาว จ. เชียงใหม่ ตลอดจนนักวิชาการหลายท่านที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป อาิทิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี ศาสตราจารย์ ดร. ระวี ภาวิไล ศาสตราจารย์ เสฐียรพงษ์ วรรณปก ศาสตราจารย์ สุมน อมรวิวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร. สมศีล ญาณวังศะ และอาจารย์ ชัชวาล บุญปัน เป็นต้น ได้แสดงทัศนะ และแนวคิด ได้ฝากไว้ล้วนแล้วแต่น่าศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เรื่องวิธีเขียนของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) หรืออิืทธิพลแนวความคิดของท่านที่มีต่อสังคมไทย และสังคมโลก หรือสถานการณ์ของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบันก็ตาม
  • การที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องรองรับรองความดีความงาม หรือความสามารถของท่านเท่านั้น แต่เป็นการยอมรับจากองค์การระดับโลก ถึงประสิทธิภาพของคำสอนในพระพุทธศาสนา ในการแก้ปัญหาของโลกอีกส่วนหนึ่งด้วย

ภาษาไทย
ประเภทผู้อื่นเขียนถึง
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๘
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ978.P7 ส789น
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง