บรรณนิทัศน์งานนิพนธ์พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

  • หนังสือ "บรรณนิทัศน์งานนิพนธ์พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)" เป็นการจัดทำบรรณนิทัศน์งานนิพนธ์ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศรวม ๒๑๖ เรื่อง โดยกล่าวถึงเนื้อหาสาระกว้างๆ ของหนังสือแต่ละเรื่องพอสังเขป กับทั้งได้สรุปเนื้อหาสำคัญไว้ด้วย การประมวลงานนิพนธ์ในลักษณะของการทำบรรณนิทัศน์นี้ จะมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกแก่ บุคคลที่สนใจศึกษาค้นคว้างานนิพนธ์ของท่านได้เป็นอย่างดี

LanguageThai
Typeผู้อื่นเรียบเรียง
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก - มีนาคม ๒๕๔๒ โดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิต ในวโรกาสที่ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) มีอายุครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๒
First publishingMarch 2542
Latest publishing onPublishing no. 1 March 2542
ISBN974-268-6785
Dewey no.Z7863.P7 บ156
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.