บรรณนิทัศน์งานนิพนธ์พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

  • หนังสือ "บรรณนิทัศน์งานนิพนธ์พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)" เป็นการจัดทำบรรณนิทัศน์งานนิพนธ์ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศรวม ๒๑๖ เรื่อง โดยกล่าวถึงเนื้อหาสาระกว้างๆ ของหนังสือแต่ละเรื่องพอสังเขป กับทั้งได้สรุปเนื้อหาสำคัญไว้ด้วย การประมวลงานนิพนธ์ในลักษณะของการทำบรรณนิทัศน์นี้ จะมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกแก่ บุคคลที่สนใจศึกษาค้นคว้างานนิพนธ์ของท่านได้เป็นอย่างดี

ภาษาไทย
ประเภทผู้อื่นเรียบเรียง
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก - มีนาคม ๒๕๔๒ โดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิต ในวโรกาสที่ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) มีอายุครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๒
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๒
ISBN974-268-6785
เลขหมู่Z7863.P7 บ156
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง