ป. อ. ปยุตฺโต

...หนังสือ "ป.อ. ปยุตฺโต" จัดพิมพ์ครั้งแรก โดย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติ และผลงานของพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ทัศนะและมุมมองที่บุคคลต่างๆ มีต่อพระเดชพระคุณ ตลอดจนคำประกาศสดุดีเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยต่างๆ สถาัับันและองค์การที่ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตำแหน่งและรางวัลแด่พระเดชพระคุณ ทำให้ผู้อ่านรู้จักพระเดชพระคุณในหลายแง่มุม และรอบด้านยิ่งขึ้น อีกทั้งจะนำไปสู่การปฏิบัติต่อต่อพระเดชพระคุณได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น...

LanguageThai
Typeผู้อื่นเรียบเรียง
Development
หนังสือ "ป.อ. ปยุตฺโต" เดิมกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อจัดทำหนังสือสะท้อนมุมมองของบุคคลต่างๆ ทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆาราวาสที่มีต่อพระธรรมปิฎก โดยใช้ชื่อหนังสือว่า "ธรรมทัศนะ" ต่อมาคณะอนุกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ลักษณะของเนื้อหาสาระ และองค์ประกอบ เพื่อแสดงความเป็นพระธรรม ปิำฎก จึงมีมติเปลี่ยนชื่อเป็น "ป.อ. ปยุตฺโต" ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระสำคัญ ๓ ส่วน คือ
๑) ประวัติและผลงาน ส่วนนี้ จะป็นข้อมูลที่แสดงถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิต ผลงาน และตัวอย่างผลงานของพระธรรมปิฎก
๒) ทัศนะและมุมมองที่บุคคลต่างๆ ทั้งพระภิกษุ และฆาราวาส มีต่อพระธรรมปิฎก
๓) คำประกาศเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระคุณเจ้า
  • ประวัติและผลงาน ส่วนนี้ จะป็นข้อมูลที่แสดงถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิต ผลงาน และตัวอย่างผลงานของพระธรรมปิฎก
  • ทัศนะและมุมมองที่บุคคลต่างๆ ทั้งพระภิกษุ และฆาราวาส มีต่อพระธรรมปิฎก
  • คำประกาศเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบัน และองค์การ ที่ได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระคุณเจ้า

การพิมพ์ครั้งที่ ๒ ได้จัดทำ "สารบัญพิสดาร" เพิ่มขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อ่านในการทราบเค้าโครงเรื่อง และสมารถค้นหาส่วน หรือรายละเอียดที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

First publishing 2538
Latest publishing onPublishing no. 2
ISBN974-5591-86-6
Dewey no.BQ978.P7 ป111
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.