ป. อ. ปยุตฺโต

...หนังสือ "ป.อ. ปยุตฺโต" จัดพิมพ์ครั้งแรก โดย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติ และผลงานของพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ทัศนะและมุมมองที่บุคคลต่างๆ มีต่อพระเดชพระคุณ ตลอดจนคำประกาศสดุดีเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยต่างๆ สถาัับันและองค์การที่ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตำแหน่งและรางวัลแด่พระเดชพระคุณ ทำให้ผู้อ่านรู้จักพระเดชพระคุณในหลายแง่มุม และรอบด้านยิ่งขึ้น อีกทั้งจะนำไปสู่การปฏิบัติต่อต่อพระเดชพระคุณได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น...

ภาษาไทย
ประเภทผู้อื่นเรียบเรียง
ข้อมูลพัฒนาการ
หนังสือ "ป.อ. ปยุตฺโต" เดิมกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อจัดทำหนังสือสะท้อนมุมมองของบุคคลต่างๆ ทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆาราวาสที่มีต่อพระธรรมปิฎก โดยใช้ชื่อหนังสือว่า "ธรรมทัศนะ" ต่อมาคณะอนุกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ลักษณะของเนื้อหาสาระ และองค์ประกอบ เพื่อแสดงความเป็นพระธรรม ปิำฎก จึงมีมติเปลี่ยนชื่อเป็น "ป.อ. ปยุตฺโต" ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระสำคัญ ๓ ส่วน คือ
๑) ประวัติและผลงาน ส่วนนี้ จะป็นข้อมูลที่แสดงถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิต ผลงาน และตัวอย่างผลงานของพระธรรมปิฎก
๒) ทัศนะและมุมมองที่บุคคลต่างๆ ทั้งพระภิกษุ และฆาราวาส มีต่อพระธรรมปิฎก
๓) คำประกาศเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระคุณเจ้า
  • ประวัติและผลงาน ส่วนนี้ จะป็นข้อมูลที่แสดงถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิต ผลงาน และตัวอย่างผลงานของพระธรรมปิฎก
  • ทัศนะและมุมมองที่บุคคลต่างๆ ทั้งพระภิกษุ และฆาราวาส มีต่อพระธรรมปิฎก
  • คำประกาศเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบัน และองค์การ ที่ได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระคุณเจ้า

การพิมพ์ครั้งที่ ๒ ได้จัดทำ "สารบัญพิสดาร" เพิ่มขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อ่านในการทราบเค้าโครงเรื่อง และสมารถค้นหาส่วน หรือรายละเอียดที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒
ISBN974-5591-86-6
เลขหมู่BQ978.P7 ป111
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง