ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน?

Languageไทย
Abstractและจากข้อคิดฯ เล่ม 2 หน้า 2, 4, 5, 85
from การสนทนาธรรม for ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานปฏิรูปการศึกษา,ดร. สุวัฒน์ เงินฉ่ำ กรรมการบริหาร, ดร. เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ เลขาธิการ และคณะ at วัดญาณเวศกวัน
First publishing:April 2544
Latest publishing onPublishing no. 7
ISBN974-88356-3-4
Dewey no.BQ4570.E3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.